Misioni dhe visioni
Misioni dhe visioni

Misioni

Misioni I strategjisë së zhvillimore të NTP “ Frutti “ është që potencialet e saj ti shpreh me :

  1. Arritjen e pikës më të lartë të profitabilitetit të qëndrushëm,
  2. Krijimin e stafit të aftë professional,
  3. Krijimin e nje subjekti ekonomik të denjë për përkrahje të shtetit dhe gëzim të subvencioneve ekonomike për zhvillim ,
  4. Rritja e numrit të puntorëve të cilët do të punojnë në një ambient joshes dhe me perspective për karrierën e tyre profesionale.

Çelësat e suksesit

Ndërmarrja “ Frutti “ – do të synoj për her këta parametra të cilët do të shërbejnë si instrumente për matjen e suksesit të saj afarist :

 

1. Realizimin I nivelit të lartë të disciplines financiare (kontrolli financiar rigoroz),

2. Përcjellja e vazhdushme e vlerave më të larta të produkteve të saj ,

3.Të bindurit se të gjitha nevojat e konsumatorve (klientëve janë të përmbushura dhe se ata janë plotësisht të kënaqur me produktet e blear të kësaj ndërmarrje ,

4.Ekspanzioni I vazhdushëm zhvillimor për rrumbullaksimin e te gjitha prodhimeve të lëngjeve dhe qumështit.

Frutti NTP
Adresa: Reçan PN 23000 Prizren Kosovë
Kontakt: 044 317 467, 044 444 675 E-mail: info@frutti-ks.com
Powered by 2B Design dhe Kozzer.com