Profili
Profili

Kompania Frutti

 

Ndërmarrja është themeluar në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë dhe në bazë të Rregullores për regjistrimin e bizneseve të UNMIK-ut .

 

Ajo ka një veprimtari të larmishme të prodhimit e cila gjë shihet edhe te aktivitetet e biznesit .

 

Momentalisht tregu i saj saj shtrihet në Kosovë , Shqipëri dhe Maqedoni , rezultatet afariste janë mjaftë të kënaqshme dhe kanë një trend të vazhdueshëm të rritjes së tyre .

 

Ndërmarrja është themeluar nga një punëtor i dëshmuar i biznesit , i cili vlerën e tij të krijimtarisë shkencore e ka dëshmuar me mjaft sukses edhe në tregjet ndërkombëtare .

 

Përndryshe ndërmarrja udhëhiqet nga një ekip i menagjerëve të cilët vlerën e tyre e dëshmuan në këtë periudhë të shkurtër të afarizmit të ndërmarrjes , gjatë të cilës u shënuan suksese respektabile të afarizmit financiar .

 

Nëse trendet e diversifikimit të produkteve të saj do të vazhdojnë sipas periudhës së deritashme , e cila me projektin dhe me vizionin e saj të zhvillimit do të tërhjek shumë investitor të vendit dhe të jashtëm.

 

Rritja e kapaciteteve të saj , dhe e efektivitetit të afarizmit të ardhshëm do të mundësoj rritjen graduale por permanente të fuqisë punëtore dhe do të kontribojë dukshëm në zvoglimin e prapambetjes relative të regjionit në të cilin funksionon kjo ndërmarrje në veçanti dhe të KK të Prizrenit në përgjithësi .

 

Frutti NTP
Adresa: Reçan PN 23000 Prizren Kosovë
Kontakt: 044 317 467, 044 444 675 E-mail: info@frutti-ks.com
Powered by 2B Design dhe Kozzer.com