Rreth produkteve
Rreth produkteve

Cilësi e garantuar

Kualiteti i prodhimeve të prodhuara kontrollohet nga Instituti kombëtar i shëndetësisë publike në Prishtinë me të cilët kemi lidhur kontratë për kontrollimin e prodhimeve tona edhe atë 2 herë në muaj , ndërsa në kuadër të ndërmarrjes kemi edhe laboratorin tonë ku prodhimet kontrollohen vazhdimisht .

 

Ndërmarrja që nga fillimi edhe pse posedon me një teknologji moderne , vazhdimisht e ka rrit numrin e të angazhuarve me punë dhe  numri i përgjithshëm i punëtorve ka arrit  82 .

 

Struktura e tyre kualifikuese është mjaftë e lartë edhe atë :  10 me kualifikim të lartë , 60 me kualifikim të mesëm dhe 12 me kualifikim të ulët .

Menaxhmenti i saj i shkolluar dhe me përvojë fitoi besimin e pakontestueshëm të klientëve të ndërmarrjes dhe hapi shtigjet e reja të zhvillimit të saj .

 

Plani i ardhshëm i prodhimit të kësaj ndërmarrjeje  është mjaft ambiciozë , dhe

pretendon të krijoj dominim dhe imazh të lartë në tregun e Kosovës  si dhe në tregun kombëtar të Shqipërisë dhe Maqedonisë ku kemi depërtuar me mjaftë sukses dhe në tregun ndërkombëtar.

Përndryshe po të shprehet me vlera ai do të realizohet me një kapacitet prej afër

5.000.000 litra lëngje në paketim prej 1 l, dhe 20.000.000 njësi të lëngjeve në paketim prej 0.250 l per 2013 dhe me nje rritje prej 20% qdo vitë .Ky plan do të realizohet përmes punkteve të shitjes të cilat i kemi :

 

1. Në shtatë qendra në Kosovë ( Prishtinë,Prizren,Pejë,Mitrovicë,Ferizaj,Gjilan dhe Gjakovë ).

2. Përfaqësinë në Shqipëri , me seli në Tiranë ,Shkoder,Fier,Kukes

3. Përfaqësinë në Maqedoni me seli në Strugë dhe Tetovë .

Frutti NTP
Adresa: Reçan PN 23000 Prizren Kosovë
Kontakt: 044 317 467, 044 444 675 E-mail: info@frutti-ks.com
Powered by 2B Design dhe Kozzer.com